بیرجند
صفحه اول       َشرکت های مسافربری استان خراسان جنوبی

علی اصغر شریف زاده مود

09158468532

05632683215

نوروزی

09139534124

05632853219

احمد کفاشی

09132529824

05632833684

اکبر شجاعی

09133562664

05632834353

غلامرضا شجاعی

09132531700

05632834898

علی اصغر حسن پور

09151342115

05632882021

اکبر دباغ زاده

09153353163

05632772400

مهدی شاهی

09352545063

05632728604

غلامی

09151370068

05632728603

حسن ابراهیمی

09151372031

05632728601

محمدفرخی

09151625510

05632525510

محمدرضا نوروز نژاد

09151625391

05632522817

مسعود سالاری

09151625327

05632523211

حمیدرضا تقی زاده

09151625490

05632522211

علیرضا محمدی

09151613443

05632621240

محمدحسین زینلی

09151611843

05632662256

علی خلیلی

09128106200

05632473277

محمود میابادی

09153610236

05632331241

امیر زینلی فرد

09151613001

05632314564

محمد اکبری

09151611456

05632314556

علی دلاکه

09151611900

05632314010

علی دلاکه

09155610074

05632313892

محمد ابراهیم سرپلی

09151612100

05632318998

ردیف نام شرکت - مدیریت وب سایت فروس بلیط تلفن تلفن همراه
1 جهان گشت مهر فردوس (شعبه اسلامیه) - غلامی http://jgmf-eslamiye.sk-bus.ir/ 09151370068 09151370068
2 شریف زاده مود - علی اصغر شریف زاده مود http://sharifzadeh-mood.sk-bus.ir/ 05632683215 09158468532
3 معراج عشق آباد طبس - نوروزی http://meraj-tabas.sk-bus.ir/ 05632853219 09139534124
4 گیتی نورد طبس - احمد کفاشی http://gitinavard-tabas.sk-bus.ir/ 05632833684 09132529824
5 گیتی پیما طبس - اکبر شجاعی http://gitipeyma-tabas.sk-bus.ir/ 05632834353 09133562664
6 سیروسفر طبس - غلامرضا شجاعی http://seyrosafar-tabas.sk-bus.ir/ 05632834898 09132531700
7 جهان گشت مهر سرایان - علی اصغر حسن پور http://jahangashtmehrsarayan.sk-bus.ir/ 05632882021 09151342115
8 گیتی نورد بشرویه - اکبر دباغ زاده http://gitinavard-boshrouye.sk-bus.ir/ 05632772400 09153353163
9 جهان دیدار فردوس - مهدی شاهی http://jahandidar-ferdows.sk-bus.ir/ 05632728604 09352545063
10 جهان گشت مهر فردوس - غلامی http://jahangasht-ferdows.sk-bus.ir/ 05632728603 09151370068
11 گیتی نورد فردوس - حسن ابراهیمی http://gitinavard-ferdows.sk-bus.ir/ 05632728601 09151372031
12 پارسیان قاین - محمدفرخی http://parsiangh.sk-bus.ir/ 05632525510 09151625510
13 رهگذر قاین - محمدرضا نوروز نژاد http://rahgozar-ghayen.sk-bus.ir/ 05632522817 09151625391
14 جهان گشت مهر قاین - مسعود سالاری http://jahangashtgh.sk-bus.ir/ 05632523211 09151625327
15 لوان نور قاین - حمیدرضا تقی زاده http://lavannoorgh.sk-bus.ir/ 05632522211 09151625490
16 شتاب سیر نهبندان - علیرضا محمدی http://shetabseyr-nehbandan.sk-bus.ir/ 05632621240 09151613443
17 پیروزی سربیشه - محمدحسین زینلی http://piroozi-sarbishe.sk-bus.ir/ 05632662256 09151611843
18 شماره یک خوسف - علی خلیلی http://shomare1-khoosf.sk-bus.ir/ 05632473277 09128106200
19 جهان پیما - محمود میابادی http://jahanpeyma.sk-bus.ir/ 05632331241 09153610236
20 سواری کرایه باقران سیر - امیر زینلی فرد http://bagheranseyr.sk-bus.ir/ 05632314564 09151613001
21 سواری کرایه غزال - محمد اکبری http://ghazal.sk-bus.ir/ 05632314556 09151611456
22 میهن نور بیرجند - علی دلاکه http://mihannoort4.sk-bus.ir 05632314010 09151611900
23 لوان نور شماره 8 بیرجند - علی دلاکه http://lavannoort8.sk-bus.ir 05632313892 09155610074
24 آریا سفر آسیا - محمد ابراهیم سرپلی http://ariasafar.sk-bus.ir 05632318998 09151612100

تعداد بازدید این صفحه :6073
تاریخ انتشار صفحه : 1396/10/25

Power by : RAAKCMS