فیلم|روایتی از راهپیمایی روز قدس در یزد/ اسرائیل چون میت در حال احتضار است

فیلم|روایتی از راهپیمایی روز قدس در یزد/ اسرائیل چون میت در حال احتضار است

فیلم|روایتی از راهپیمایی روز قدس در یزد/ اسرائیل چون میت در حال احتضار است