فیلم| روستای کندوله میزبان جشنواره انگور و سیب شهرستان صحنه

فیلم| روستای کندوله میزبان جشنواره انگور و سیب شهرستان صحنه

فیلم| روستای کندوله میزبان جشنواره انگور و سیب شهرستان صحنه