فیلم| وزارت اقتصاد:محدودیتی برای خرید نان توسط مردم نیست اما نانوایان عرضه متعارف داشته باشند!

فیلم| وزارت اقتصاد:محدودیتی برای خرید نان توسط مردم نیست اما نانوایان عرضه متعارف داشته باشند!

فیلم| وزارت اقتصاد:محدودیتی برای خرید نان توسط مردم نیست اما نانوایان عرضه متعارف داشته باشند!