فیلم| وضعیت برفی محور مهاباد-سردشت

فیلم| وضعیت برفی محور مهاباد-سردشت

فیلم| وضعیت برفی محور مهاباد-سردشت