اقتدار پوشالی با سربازان فراری و خارجی

اجباری بودن سربازی در سرزمین اشغالی، راهی برای تداوم جنایت و اعمال زور علیه یک ملت مظلوم و رانده شده است. سربازان این رژیم در حمایت از مرزها و خاک خود دوره نمی‌بینند، بلکه برای تجاوز و تصاحب سرزمینی کهن همراه با کشتار دوره می‌بینند تا شاید بتوانند برای خود سرزمینی غصبی ایجاد کنند.

اقتدار پوشالی با سربازان فراری و خارجی

Read More

ارزش قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسید

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت در حال اجرا بیش از 11 هزار، مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا بیش از 5 هزار میلیارد تومان و مبلغ سالانه جذب شده از قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال جاری بیش از یک هزار میلیارد تومان است.

ارزش قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسید

Read More