آداب و رسوم قزوینی‌ها در شب چله؛ از «شام محبت و آشتی کنان» تا مراسم «شال اندازی»

رئیس بنیاد ایران شناسی استان قزوین در گفت و گو با خبرگزاری فارس به تشریح آداب و رسوم قزوینی‌ها در در شب چله پرداخت.

آداب و رسوم قزوینی‌ها در شب چله؛ از «شام محبت و آشتی کنان» تا مراسم «شال اندازی»

Read More