تحقیر دشمن؛ دیروز انگلیس، امروز آمریکا

«دیپلماسی دریایی» از جمله استراتژی‌هایی است که آمریکا و انگلیس در بزنگاه‌ها از آن با هدف تهدید و ارعاب دیگر کشورها استفاده می‌کنند. اما در حال حاضر این رویکرد زورگویانه و مستکبرانه، در مقابل کشورهای قدرتمند و از جمله جمهوری اسلامی ایران، کارایی خود را از دست داده است.

تحقیر دشمن؛ دیروز انگلیس، امروز آمریکا

Read More