تحلیلگر مسائل اقتصادِ سیاسی: مشارکت بالا در انتخابات به بهبود اقتصاد ایران کمک می‌کند

یک تحلیلگر مسائل اقتصادِ سیاسی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات با مشارکت بالا عقیده دارد: هیچ سرمایه‌گذاری در کشور با پشتوانه مردمی پایین ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرد و مشارکت بالا در انتخابات به بهبود اقتصاد ایران کمک می‌کند.

تحلیلگر مسائل اقتصادِ سیاسی: مشارکت بالا در انتخابات به بهبود اقتصاد ایران کمک می‌کند

Read More